PARAFIA KAMIENCZYK

NAD BUGIEM

parafia kamienczyk

modlitwy

STRONY INTERNETOWE Z MODLITWAMI:
http://www.brewiarz.pl/
http://adonai.pl/modlitwy/
http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&doc=7
http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/modlitwy.html


O MODLITWIE PRYWATNEJ - WARUNKI DOBREJ MODLITWY

„Modlitwa jest najpewniejszym sposobem apostołowania” (Jan Paweł II)

Modlitwa to pobożne wzniesienie myśli do Boga, rozmowa z Nim. Modlić się można na różne sposoby: pojedynczo lub wspólnie, w myśli lub słowami, po cichu, głośno, względnie śpiewem.

Aby modlitwa była miła Bogu, a dla nas skuteczna, musi być dobra. Taką była modlitwa Pana Jezusa i świętych. Za ich wzorem trzeba modlić się:
z uwagą i skupieniem ducha, aby rozmowa z Bogiem nie była mechanicznym poruszaniem warg;
z pokorą i czcią jak ewangeliczny celnik, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym tylko łaskę daje. Pomni na to, że „modlitwa pokornego przebija niebiosa” wyznajemy z Mickiewiczem: „Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem!”;
z wiarą we wszechmoc i ufnością w dobroć Bożą;
z poddaniem się woli Boga, który wie najlepiej, co dla nas dobre;
o przedmiot godziwy i pożyteczny do zbawienia;
wytrwale, nie przestając się modlić, chociaż by Bóg przez dłuższy czas nie uczynił zadość naszym prośbom;
w imię Jezusa, który nas zapewnił: „O cokolwiek prosić będziecie Ojca mego w imię moje, da wam”.

Skutki modlitwy zależą w dużej mierze od jej wewnętrznej wartości. Czym sen dla ciała, tym modlitwa dla ducha. Serdeczna rozmowa z Bogiem chroni od grzechu, umacnia w dobrym, upodabnia do Boga („z jakim wdajesz, takim się stajesz”), wyprasza łaski i pociechy Boże.

Stąd wynika obowiązek modlitwy, który tak często Boski Zbawiciel przypominał Swym uczniom: „Módlcie się i czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie”. Jak bez wody schnie i ginie roślina, tak bez modlitwy niknie religijne i nadprzyrodzone życie w duszy człowieka. Nasi praojcowie żywo odczuwali potrzebę modlitwy. W niej szukali siły i ukojenia, czego piękne dowody mamy w zabytkach naszej kultury.

MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Jak można pomagać duszom czyśćowym ?
1. Szczególnie przez msze św., ale Maria ostrzega, że jeżeli zmarły nie cenił mszy św. za życia wtedy jest to trudniejsze. Gdyby dusze wiedziały jak ogromną wartość ma msza św. dla życia wiecznego również w tygodniu kościoły byłyby pełne.
2. Każde cierpienie cielesne lub duchowe, które się podejmuje w intencji dusz przynosi im dużą ulgę.
3. Różaniec to po mszy św. najskuteczniejszy środek pomocy duszom, wyzwala codziennie wiele dusz.
4. Droga krzyżowa.
5. Kto często ofiarowuje odpusty w intencji dusz w godzinie śmierci szybciej niż inni otrzyma łaskę odpustu zupełnego.
6. Jałmużna i dobre uczynki, zwłaszcza ofiary pieniężne na misje święta na świecie.
7. Duszom pomaga również palenie świec zwłaszcza, gdy są poświecone, bo to znak naszej uwagi i miłości i rozświetlają ciemności dusz w czyśćcu.
8. Kropienie wodą świeconą za dusze pokutujące.
9. Modlitwy za konających
10. Gdy widzimy grzesznego człowieka błagajmy Pana: nie pozwól tej duszy iść na zatracenie.


LITANIA ZA ZMARŁYCH
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź im miłościw, przepuść im Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od mak czyśćcowych, wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Od wszystkich ich więzów.
Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.


WYPOMINKI ROCZNE 2015-2016

KAMIEŃCZYK

PONIEDZIAŁEK
+Jana Ewelinę Giziewicz; +Irenę i Mieczysława Bożymek, Czesławę i Stanisława Regulskich; +Stefanię i Kazimierza Ciok, Zofię Sapkiewicz, Stefana Kilińskiego, Reginę i Jana, Mariannę Edwarda Zalewskich; +Irenę i Filipa Zalescy i ich rodziców; +Genowefę i Tadeusza Ciok, Wiesława Sobolewskiego; +Janusza Stefanię Włodzimierza Luźniak, Bronisławę Stanisława Ciok; +Hildę i Jerzego Żochowskich, Aleksandrę i Bolesława Kozłowskich; +Stanisława Mariana Jerzego Kozłowskich c.r. Kozłowskich i Żochowskich; +Hildę i Bronisława Kowalskich. Ryszarda Władysławę Antoniego Kędzierskich; +Krystynę Lamirowską, c.r. Lamirowskich; +Stanisława Krystynę i Zdzisława Torbińskich; +Zbigniewa Konarzewskiego; +Wojciecha Kopanię; +Mariannę i Władysława Kowalskich, Janusza Waldemara Rudnik; +Stanisława i Helenę Pawlickich, c.r. Pawlickich; +Józefa i Cecylię Kamińskich dziadków Kamińskich i Sadkowskich;+Michalinę i Lucjana, Krystynę i Leopolda Kowalczyk;+Józefa, Stefanię Słowik, Jana i Florentynę Ciubak, Annę Wyszyńskią; za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących

WTOREK
+Leokadię Władysława Mariusza Ciok; +Józefa Orzeł, Henryka i Wacławę Gołębiewskich; +Aleksandra Krzysztofa i Stanisławę Suchockich; +Weronikę Stanisława Penkul; +Aleksandrę i Mieczysława Waligórskich; +Edwarda i Andrzeja Kowalskich; +Wojciecha Kowalczyka i Edwarda Kościka; +Henryka Mariannę i Stanisława Augustyniak, Czesława Jędrzejczyka; +Marię Starzyńską; +Helenę i Józefa Kowalskich; +Zofię i Stanisława Kielan, Krystynę Boguszewską, Henryka i Edmunda Denis; +Leokadię Rudnik, Antoniego i Aleksandrę Nowakowską; +Zbigniewa Kornęlię Mieczysława Konarzewskich c.r. Konarzeskich i Kruków, Jadwigę Bolesława Grzelak, c.r. Chmielewskich i Grzelaków; +Halinę Smyl i c.r. Kaliszów; +Jana i Annę Karp, Władysława i Władysławę Gietka; +Tadeusza Annę Nitras, Karolinę i Łukasza Ługiewicz; +Leokadię i Józefa Curuł, Leokadię i Karola Gałeckich, Stanisławę Kalisz, Józefa Mróz;+Zofię, Walentego i Roberta Wojdyna; +Irenę i Józefa Oleksiak, Bronisławę, Stanisława Pergoł; +c.r. Cioków i Rudzików;
za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących

ŚRODA
+Jana, Andrzeja, Agnieszkę i Antoniego c.r. Klepackich, Michalinę, Stanisława, Józefa, Marię c.r. Dembowskich, Genowefę i Adama Wożniak, Antoninę i Władysława Kwiatek, Danutę Stelmach, Tadeusza Olejnika, Jolantę i Tadeusza Zawadzkich, Aleksandra Dębskiego, Stefanię i Stanisława Brzezik, Księży Krzysztofa Wojno i Jana Gniedziejko +Eugenię i Józefa Nowakowskich, Genowefę, Jana Nizińskich, Stanisława Karp; +Tadeusza Komorowskiego; + Stanisławę i Aleksandra Sadlik; +Józefę Akonom, Jana Czesław Akonom; +Mariannę Zygmunta Rackich, Daniela i Mariannę Rogalskich, Aleksandra Władysława Rogalskich i Janinę Napłoszek; +Władysława Owsianko, Bronisławę i Kazimierza Owsianko; + Stanisława i Mariannę Ryszawy; +Irenę, Jana Kowalskich, Florentynę Stefana Sęk; +c.r. Mataków i Sosnowskich; +Czesława i Genowefę Kowalczyk; +Stanisława i Władysławę Milik, Stefanię Kazimierza i Zofię Ciok; +c.r. Cwela i Tokarskich, Kazimierza Kozłowskiego i Ulę Więcek c.r. Kalinowskich; za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących

CZWARTEK
+zmarłych papieży: Piusa XII, Jana Pawła I, biskupów: ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ks.bp Zbigniewa Kraszewskiego, ks.bp Władysława Miziołka, księży: ks. Janusza Kuśmierczyka, ks. Sławomira Wielgolewskiego, ks. Andrzeja Buczela, ks. Ludwika Budziszewskiego, ks. Stanisława Serowika księży pracujących w parafii Kamieńczyk, oraz innych zmarłych papieży, biskupów i kapłanów. + fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła.
+Mariana i Mirosławę Sadkowskich; +Krystynę i Edwarda Załęskich, Macieja i Marcina Godlewskich; +Aleksandrę, Aleksandra, Tadeusza Kalinowskich; +Konstancję i Ignacego Kozłowskich; +Jadwigę i Franciszka Molskich, Zygmunta Narowskiego; +Stanisława-Leszka Grala; +Stanisławę i Jana Ciok, Andrzeja i Adama Końskich; +Wacława, Cecylię, Witolda Sosnowskich; +Katarzynę, Antoniego, Józefa i Zofię Roickich, Aleksandrę, Adama, Stanisława Leokadię i Mariana Dzięcioł; +Tadeusza, Pawła, Aleksandra i Bronisławę Parczyńskich; +Helenę i Stanisława, Czesława, Jana Marczaków i Mariannę Biernacką; ; +Józefa, Bolesławę i Henryka Karp, Edwarda Lipińskiego, Zofię Bronisława Konarzewskich, Andrzeja Wójcika; za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących

PIĄTEK
+Mariannę i Władysława, Bronisławę i Franciszka Jakubisiak; +Franciszka i Andrzej Gąska, Bronisławę, Bronisława i Emila Gajewskich; +Mieczysława Kowalskiego, Józefa i Janinę Kowalczyk; +Annę Trzcińską c.r. Skarpetowskich i Ruszczyków; +Tadeusza i Wojciecha Kędzierskich; +Jana i Aleksandrę Chojnowskich; +c.r. Cwela; +Mariannę i Bolesława Zalewskich; +Marię Krzysztofa Czerwińskich, Genowefę i Stanisława Rogalskich, Halinę Jagiełło, Janinę i Henryka Wójcik; +Stanisławę i Stefana Baranowskich, Janinę Czarniecką, Alinę i Sabinę Pobudkiewicz; +Mieczysławę Aleksandra i Aleksandra Bućko, Tadeusza i Henrykę Krawczyka, c.r. Krawczyków i Bućko; +Józefa i Czesławę Kowalczyk; +Władysławę i Kazimierza Kośnik, Zbigniewa Suchańskiego; + Władysława i Bronisławę Kowalczyk.
za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących

SOBOTA
+za Polaków, którzy oddali swe życie za naszą Ojczyznę w powstaniach narodowych, wojnach w czasie reżimu komunistycznego, +Zofię, Czesława, Bronisławę, Józefa Ślusarz, Elżbietę-Jadwigę Czechowską, Annę, Jana Cyran; Bronisławę, Józefa Wyzner; Barbarę Marcina Penkul; Elżbietę, Andrzeja, Jana Bonieckich; Irenę, Eugeniusza Gąsewicz; Anastazję, Bronisława Żądełek c.r. Żądełek; +Stanisławę i Tadeusza Słowikowskich, Wiktorię i Stanisława Chmiel, Bronisławę i Stanisława Słowikowskich; +cr. Nieborków, Kowalczyków i Chyłów
za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących

SKUSZEW - WYPOMINKI ROCZNE 2015-2016

+Stanisławę i Bolesława Augustynik; +Henryka Augustynika; Tadeusza Leokadię Bolesława i Zbigniewa Nowakowskich; Annę Czesława Tarnowskch; Stanisławę Tryc c.r.Tryców; +Janinę i Eugeniusza Urlich, Stefana i Irenę Sadowskich, Stefanię i Jana Nowakowskich; +Mirosława Lewandowskiego, Anielę Rzempołuch, Marka Matuszewskiego; +Stanisława Ślusarza c.r. Ślusarzów i Szymańskich; +Stefanię i Stefana Ziiajkowskich; +Jana Wójcika, Helenę Strusdas, Piotra i Mariannę Składanowskich; +Czesława i Mariusza Kaczmarczyk, c.r. Kaczmarczyków, c.r. Białous; +Adolfa Apolonię Klemensa Skrzypek; +Zbyszka i Stanisława Rudnik, Janinę i Stanisława Karpiów; +Bronisławę, Bronisława, Kazimierza, Zygmunta Pękul, Józefa Bloch, Stanisława Delugę;
+Juliannę, Jana, Mariannę, Jana Gołębiewskich; +Jerzego Muszel ; +Stanisławę i Wacława Muszel, Bolesława, Janinę i Genowefę Penkul; +Katarzynę, Helenę, Halinę i Piotra Kulesza; +Jana Wyszyńskiego, Franciszkę i Jana Sokalskich; +Józefa, Stefanię Słowik, Jana i Florentynę Ciubak, Annę Wyszyńskią; +Stanisława Nowak; +Irenę, Bronisławę, Henryka Nowakowskich i Jerzego Gładysz; +Janinę i Kazimierza Gołębiewskich, Józefa Pękul; +Adama i Mariannę Maciak;
+Henrykę Władysława Kazimierza Augustynik;

+Jana Aleksandrę, Mariana i Wojciecha Cierliców; +Leokadię i Stanisława Tarnożek, Jana i Janinę Nowakowskich; +Halinę, Stanisława i Mariana Dębiec
+Sabinę i Tadeusza Augustynik, Mariannę i Józefa Kulesza, Mariannę i Józefa Augustynik;
+Mariannę i Władysława Gajc, Alfreda i Franciszka Rozenek, Ludwikę i Kazimierza Bonalskich, Helenę i Mariana Ziajkowskich i Norberta Gołębiewskiego;
+Bonifacego i Grzegorza Buczyńskich, c.r. Hartlebów, Pawła Dziubełę;
+Rozalię i Stanisława Nowakowskich; +Zofię i Kazimierza Gruchalskich; +Jana Kalisza, Mariana, Wiesława Nowakowskich, c.r. Stelmaszczyków, c.r. Końskich, Stanisława Rzemek, Zdzisława Wyszyńskiego, c.r. Wyszyńskich; +Leokadię, Janinę, Zdzisława Ciubak, Wacława, Leokadię i Henryka Bala
+Mariannę Krystynę Helenę Ulemensa Janusza Wasztewicz; +Józefę Konstantego Kalisz; +Wandę Bonifacego Eugeniusza Giziewicz
za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących


KUKAWKI - WYPOMINKI ROCZNE 2015-2016

+Zofię i Jana Osik, c.r. Osików i Molskich, Henryka Podolak
+Kazimierza Łukasiewicza, Marianne i Franciszek Sadlik;
+Jadwigę i Józefa, Mariannę i Aleksandra Kaska, Zofię i Walerego Jaworskich;
+c.r. Radziów i Łukasiewiczów;
+Stanisława Kowalczyka;
+Wiesława Kowalczyka;
+Stanisława Biernackiego, Władysławę i Franciszka Cyran
za zmarłych z naszej parafii i wszystkich w czyśćcu cierpiących