PARAFIA KAMIENCZYK

NAD BUGIEM

parafia kamienczyk

bierzmowanie

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:
= GRUPA ZE SKUSZEWA 18 LUTEGO 2016 W CZWARTEK O GODZ.19.00 W SZKOLE W SKUSZEWIE
= GRUPA Z KAMIEŃCZYKA I INNYCH MIEJSCOWOŚCI 20 LUTEGO 2016 W SOBOTĘ O GODZ.15.00 NA PLEBANII W KAMIEŃCZYKU

NA SPOTKANIA PRZYNOSIMY INDEKSY. PRZYPOMINAM O COMIESIĘCZNEJ SPOWIEDZI.


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Chrystus Pan obiecał swoim uczniom, że Duch Święty będzie ich wspomagał, aby także wobec prześladowców dawali świadectwo nieugiętej wiary. W dzień przed swoją męką obiecał Apostołom, że ześle od Ojca Ducha prawdy, który pozostanie z nimi na zawsze. Wreszcie po swoim zmartwychwstaniu Chrystus obiecał, że wkrótce ześle na nich Ducha Świętego, który napełni ich mocą i uczyni Jego świadkami:„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz l ,8).
Rzeczywiście w święto Pięćdziesiątnicy Duch Święty w cudowny sposób zstąpił na Apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa i uczniami. Zostali oni wtedy tak napełnieni Duchem Świętym, że obdarzeni mocą Bożą zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Piotr Apostoł uznał Ducha Świętego, który w ten sposób zstąpił na nich, za dar epoki mesjańskiej. Wówczas zostali ochrzczeni ci, którzy uwierzyli w naukę Apostołów. Otrzymali oni również dar Ducha Świętego. Od tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa przez wkładanie rąk, udzielali neofitom daru Ducha Świętego.

Najstarsze świadectwo o udzielaniu sakramentu bierzmowania zapisane jest w Dziejach Apostolskich i mówi wyraźnie i szczegółowo o udzielaniu tego znaku wiary jako dopełnienia chrztu świętego. Czytamy tam: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary
słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakteru”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.
„Charakter” sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a „bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku”.

Przygotowanie kandydatów

Według nauki Kościoła, przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie ochrzczonego do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.

Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.
Ponieważ chrzest święty udzielany jest dzieciom, stąd przygotowanie do I Komunii świętej, a szczególnie do bierzmowania, daje tę wielką szansę, aby młody chrześcijanin mógł przebyć konieczną drogę wdrożenia w życie dojrzałych chrześcijan. Dlatego biskupi w wielu diecezjach polskich, aby umożliwić młodzieży przejście procesu duchowej formacji, przesunęli czas udzielania bierzmowania na trzecią klasę szkoły gimnazjalnej.

W procesie formacyjnym istotną rolę mają do wypełnienia: rodzina, kapłan, katecheci oraz wspólnota parafialna. Dokumenty Kościoła jednak zasadniczo obowiązek przygotowania do bierzmowania kładą na parafię, a więc kapłanów, katechetów i wiernych, gdyż we wspólnocie z nimi kandydaci do bierzmowania mają możliwość doświadczenia życia Chrystusowego Kościoła.
Kandydat do bierzmowania wybiera również sobie nowe imię, które winno być nośnikiem pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu. Sprawę wyboru imienia winien omówić z kapłanem lub ze swoim katechetą, lub animatorem.

Świadek bierzmowania

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawić swoje dzieci do bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku
b) być wierzącym i praktykującym katolikiem
c) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie
i Eucharystię,
d) nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

Szafarz bierzmowania

Właściwym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Zwykle on sam udziela tego sakramentu, aby wyraźniej występował jego związek z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk.

WZÓR PODANIA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA DLA PROBOSZCZA

Imię i nazwisko                                                          Kamieńczyk, 10.10.2015 r.
Adres (ulica lub wioska)
Gimnazjum (albo Liceum, Technikum) w ………
Data urodzenia
 
 
                                                                                             
                                                           Ks. Kazimierz Klepacki
                                                            Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP
                                                           w Kamieńczyku
 
 
 
Prośba i zobowiązania kandydata
 
 
            Zwracam się z prośbą o włączenie mnie do wspólnoty uczniów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
            Zobowiązuję się do pilnego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej w moim kościele.
            Wsparty pomocą moich rodziców będę starał się dobrze przygotować do świadomego przyjęcia sakramentu dojrzałości przez:
1.      Udział w niedzielnej Mszy Św. potwierdzony podpisem w indeksie.
2.      Comiesięczną spowiedź potwierdzoną podpisem spowiednika w indeksie.
3.      Udział w comiesięcznych spotkaniach ogólnych potwierdzony podpisem w indeksie.
4.      Udział w różańcu, Drodze Krzyżowej i rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych potwierdzony wpisami do indeksu.
6.      Stałą troskę o właściwe zachowanie jako wyraz dojrzałości chrześcijańskiej.
7.      Opanowanie materiału wg. kryterium oceny z religii oraz materiału katechizmowego z indeksu oraz bieżących informacji z życia kościoła.
8.      Złożenie prośby (podanie) skierowanej do ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania.
 
Jako kandydat do bierzmowania jestem świadomy, że o dopuszczeniu mnie do tego sakramentu będą decydowały:
- moje zachowanie (dojrzałość ludzka i chrześcijańska)
- udział w praktykach religijnych (Msza Św., spowiedź, spotkania itp.)
- zdobyta wiedza (pozytywna ocena z religii oraz z egzaminów do bierzmowania)
 
 
 
Podpis Rodziców                                                                                  Podpis kandydata

WZÓR PODANIA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA DLA BISKUPA


Jan Kowalski Kamieńczyk, 30 marca 2014 r.
Kamieńczyk, ul. Mazowiecka 21
07-202 Wyszków


Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup
Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

 

Ja, Jan Kowalski, świadomie i dobrowolnie zwracam się z prośbą o udzielenie mi sakramentu bierzmowania. 
Przez  dwa lata uczestniczyłem w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu.
Prośbę swoją motywuję tym, iż..............................................................................................................................
Na swoją patronkę/patrona wybrałam ……….., ponieważ zaimponowała/ zaimponował mi ona/on swoją wiarą.
Żyła/żył w latach ……………… i przed swoją śmiercią wykonała/wykonał wiele chwalebnych czynów,
np. …………………….....................................……..................................................................................………
Moim świadkiem będzie …………..........................…, ponieważ jest dla mnie żywym świadectwem wiary.


Z wyrazami szacunku
/Podpis/
 

- podanie piszemy WŁASNORĘCZNIE
- proszę pamiętać o zachowaniu formy podania (wcięcie i marginesy jak na wzorze)
- podania z błędami ortograficznymi będą odrzucane. Także te, które zostaną ściągnięte z Internetu lub od kolegów czy koleżanek
Tekst 1: Dialog z biskupem do nauczenia się na pamięć:

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy / aby Duch Święty / którego otrzymamy / umocnił nas do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

&

Tekst 2: Moment bierzmowania:

Biskup namaszcza olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, wkłada ręce i mówi: N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.